O projektu Otkucaji

Otkucaji: zdrav sistem za zdravu zajednicu je platforma za građanski monitoring sistema zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini.

Cilj programa jeste jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i građana Bosne i Hercegovine za različite aktivnosti i inicijative na uspostavljanju transparentnijeg, odgovornijeg i pravednijeg sistema zdravstvene zaštite u zemlji.

Želimo da uključimo javnost u detektovanje problema u zdravstvenom sektoru i u priikupljanje relevantnih informacija koje će osnažiti organizacije civilnog društva čiji je rad usmjeren na transparentnost i jednakost u zdravstvenom sistemu.

Želimo da se o ovom problemu govori, diskutuje, piše, svjedoči. Želimo da se vi, građani Bosne i Hercegovine, osjetite pozvanim da podijelite svoje mišljenje, svoju priču i iskustvo i da na taj način pružite doprinos na putu rješavanja problema u vezi sa zdravstvenim sistemom.


 

MI SMO

 


 

Fondacija Dokukino je grupa iskusnih profesionalaca ujedinjenih u namjeri da pružaju usluge najvišeg kvaliteta sa ciljem da pokreću i podržavaju društvene promjene i napredak zajednice. Naš tim se sastoji od stručnjaka raznih zanimanja koji koriste kreativne, inovativne i proaktivne potencijale digitalnih metoda u okviru našeg centralnog programa Amplifier, zamišljenog kao sistem za kreiranje komunikacionih strategija, marketinških kampanja, edukacija, treninga i kampanja za izgradnju zajednice, sve u okviru društveno korisnih projekata. Kroz partnerstva sa jednako društveno odgovornim klijentima i saradnicima, uz sveobuhvatne kampanje, filmove, strategije i savetovanje, Dokukino služi kao katalizator društvenog napretka,. Naše profesionalne misija i vizija koncentrisane su oko vjerovanja u promovisanje ključnih vrijednosti demokratije, ljudskih prava i vladavine zakona.

Dokukinov rad na uvećanju i unaprijeđenju pojedinih zajednica i cjelokupnog društva dopunjava naš komplementarni centralni program Propulsion, namijenjen okupljanju zajednice mladih preduzetnika kojima su obezbijeđeni uslovi za rad, razvijanje vještina i sopstvenog posla, ali i projekata kojima bi i sami doprinijeli poboljšanju društva. Dokukino pažljivo bira partnere i društveno korisne projekte koji su u skladu s našim vrijednostima i ciljevima – da pronađemo ideje za promjene, osnove za društveni napredak, metode za povezivanje i alate za poboljšanje svakodnevice. Naša pojedinačna i kolektivna lična i poslovna etika suštinski je povezana s našom misijom – neumorno smišljamo i realizujemo ideje koje će poboljšati svijet oko nas. Poduhvati Dokukina se vrše kroz aktivnosti koje uključuju pažljivo odabrane partnere iz sljedećih oblasti: međunarodne organizacije, vladine institucije, organizacije civilnog društva, neformalne aktivističke grupe i biznis sektor.

Dosad smo sarađivali sa više od 200 inicijativa za društveni napredak iz čitavog regiona. Usmjerenje ka društvenom napretku usadilo je u Dokukinov tim želju za izuzetnošću u svim sferama poslovanja i posebno pozitivan stav prema našim partnerima. Svakog saradnika gledamo i poštujemo kao činioca društvene promjene, i svaki projekat posmatramo kao vrijednu priliku za poboljšanje u određenoj oblasti i zajednici. Rješenja koja smišljamo i kampanje koje planiramo odista su više od pukih retorski i tehnički dotjeranih usluga – u Dokukinu, kao profesionalci i ljudi, svim srcem podržavamo vrijednosti i misije naših saradnika i nastojimo da izgradimo dugotrajne partnerske odnose sa svima koji dijele naš entuzijazam. Dokukinov tim ima više od 60 godina kombinovanog radnog iskustva u izgradnji zajednice, međunarodnim i regionalnim medijima, odnosima s javnošću, video produkciji i dizajnu. Zaposleni u Dokukinu i naši stalni saradnici koordinišu veliki broj projekata širom regiona, na taj način gradeći čvrsto povezanu zajednicu profesionalaca i projekte koji maksimalno doprinose društvenom boljitku.

 


 

Fond otvoreno društvo BiH je donator programa Otkucaji.net. Mreža Fondacija otvoreno društvo širom svijeta radi na izgradnji vibrantnih i transparentnih demokratija u kojima su institucije istinski odgovorne svojim građanima. S tim ciljem nastoje se oblikovati javne politike koje počivaju na zaštiti temeljnih prava svakog čovjeka i jamče veću pravičnost političkog, pravnog i ekonomskog sistema. Strateško opredjeljenje Fonda otvoreno društvo BiH je zalaganje za društvenu pravdu i jednakost, te osnaživanje građanskog društva u kojem će proces odlučivanja na svim institucionalnim nivoima biti otvoreniji. U tom smislu, rad Fonda otvoreno društvo u periodu 2014 – 2016. godine biće usmjeren na sljedeće: • Doprinos efikasnijoj zaštiti od diskriminacije, • Zagovaranje kvalitetnog, jednakopravnog obrazovanja za sve, koje će postaviti temelj inkluzivnijeg društva, • Jačanje romskog nevladinog sektora i mogućnosti obrazovanja mladih Romkinja i Roma, • Zalaganje za transparentniji, odgovorniji i pravedniji sistem zdravstvene zaštite, • Zagovaranje pune fiskalne transparentnosti svih nivoa vlasti.


Mnoga istraživanja pokazuju da su bh. građani izloženi različitim oblicima diskriminacije što je jedan od osnovnih razloga za nastavak realizacije Antidiskriminacijskog programa (ADP) koji je započeo 2009. godine. Aktivnosti programa biće pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama diskriminacije i njihovo zastupanje pred sudovima u BiH, te mapiranje organizacija koje prate slučajeve diskriminacije širom BiH. Ove aktivnosti će pratiti analiza antidiskriminacijskog legislativnog okvira i utvrđivanje preporuka za njegovo unapređenje. U oblasti obrazovanja Fond otvoren društvo se zalaže da svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje koje se zasniva na principima odgovornosti i jednakopravnosti, kao i poštivanju ljudskih prava i demokratskih vrijednosti. Imajući to u vidu, u narednom periodu ćemo afirmisati inovativne i održive školske prakse koje unapređuju kvalitet osnovnog obrazovanja u BiH. Također, kroz aktivnosti u projektu Onlist za školsku praksu Školegijum podsticat će se javna diskusija o obrazovnom sistemu i okupljati sve zainteresirane za promjene u obrazovanju. Kako je obrazovanje od ključne važnosti za prevazilaženje siromaštva i isključenosti romske zajednica u BiH, Fond otvoreno društvo će nastaviti program stipendiranja učenika romske nacionalnosti. Istovremeno se nastavljaju aktivnosti sa ciljem jačanja romskog nevladinog sektora.


Zdravstveni sistem u BiH karakteriše neujednačen i nepravedan pristup uslugama zdravstvene zaštite. Stoga će se Fond u 2014. godini angažovati na jačanju kapaciteta civilnog sektora koji će se zalagati za transparentniji, odgovorniji i pravedniji sistem zdravstvene zaštite. Fiskalna transparentnost je jedan od glavnih preduslova uspješnog upravljanja državom. Fond otvoreno društvo će podržati aktivnosti koje će doprinijeti transparentnijoj raspodjeli budžetskih sredstava. Također će se ulagati u projekte koji će proces kreiranja budžeta učiniti razumljivijim i građanima kako bi se mogli aktivno uključiti u javne rasprave. 

 

 

 

Misija ICVA- e je da utiče na nacionalne politike i prakse koje se, uglavnom, odnose na ugrožene grupe bh. društva, kroz dijalog između NVO i vladinih institucija, sa ciljem razvijanja i provođenja relevatnih zakona u BiH. ICVA strateški ciljevi su da pomaže NVO-ima u boljem ispunjavanju njihove uloge u razvoju bh. civilnog društva, kroz: • kooperaciju, razmjenu informacija i kreiranja mehanizama za zajedničke akcije; • razvijanje kapaciteta NVO-a u njihovom radu na mijenjanju politika relevatnih za NVO sektor i njihove korisnike (sa fokusom na ljudska prava marginalizovanih grupa); • poduzimanje zajedničkih akcija zastupanja u ime NVO-a i ugroženih grupa u BiH, uglavnom, prema bh. vladinim institucijama, medjunarodnim mehanizmima za ljudska prava i drugim relevatnim faktorima.


ICVA u sektoru zdravstva


ICVA vjeruje da samo jak i zdrav treći sektor može biti važan u izgradnji i osiguravanju stabilnog, odgovornog bh. društva i svih njegovih segmenata pa time i zdravstvenog, gdje NVO-i nisu samo puki pružaoci usluga u partnerstvu sa vladinim institucijama već i jaki zagovarači građanskih interesa u ostvarivanju njihovih prava i međunarodnih standarda, kao i nezavisni monitori rada i odgovornosti vladinih institucija. 2008. godine formirana neformalna mreža nevladinih organizacija za zagovaranje dostupnosti socijalne i zdravstvene zaštite za sve (pravo na zdravstvenu zaštitu) i zakonskih izmjena koje će smanjiti broj građana isključenih iz sistema zdravstvene zaštite/osiguranja, mreža okupila 10-tak NVO iz BiH; - mreža bila uspješna u zagovaranju i izmjenama dijela zahtjeva NVO za izmjenu politika (usvojen prijedlog NVO za obavezno zdravstveno osiguranje djece i starijih od 65 godina, koji nisu osigurani po nekoj od osnova, od strane Parlamenta FBiH , Zakon o zdravstvenom osiguranju djece i starijih od 65 usvojen 2008. po hitnom postupku, 1.1.2009. stupio na snagu); -mreža zagovarala usvajanje i donošenje zakona o pravima pacijenata koji je u FBiH stupio na snagu u julu 2010.; - urađena publikacija /analiza "Do univerzalne zdravstvene zaštite u BiH - pregled stanja i preporuke za djelovanje" (2009) sa razlozima isključenosti 18%stanovništva iz sistema zdravstvene zaštite i preporukama za imjene politika i praksi u sektoru zdravstva; - urađen izvještaj/publikacija "Izvještaj NVO o primjeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH" u osam oblasti, od kojih je jedna zdravstvo (juli 2013); ICVA ima saradnju sa Odborom za zdravstvo Parlamenta F BiH. Uspostavljeni su kontakti i komunikacija sa Ministarstvom zdravstva F BiH, kao i sa organizacijama civilnog društva (OCD) koje imaju ili su imale projekte vezano za probleme i pitanja u zdravstvenoj zaštititi (Partnerstvo za zdravlje, Sarajevo; Biro za ljudska prava, Tuzla; Bolja budućnost, Tuzla; Zemlja djece, Tuzla; Crveni križ TK, Tuzla; Koordinacioni odbor invalidskih organizacija RS, Banja Luka; Udružene žene, Banja Luka; Zdravo da ste, Banja Luka; Žena BiH, Mostar; Sumero, Sarajevo; Helsinški komitet za ljudska prava u BiH, Sarajevo; Udruženje slijepik KS, Sarajevo...)